Naše recenze z nákupního portálu

01.01.2022 | Barbora S.
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
super, krásné voňavé zboží, srdečný přístup, vše jak má být :-)
20.12.2021 | Lenka P.
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rychlost dodání , velký výběr , krásně vše voní , veliká spokojenost.
09.12.2021 | Dagmar F.
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Výrobky jsou kvalitní, skvělý výběr, rychlé dodání. Doporučuji.

Co znamená Váš Souhlas se zpracováním osobních údajů v objednávkách?

Získané osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme jednak ze zákonných důvodů, jednak na základě Vašeho souhlasu.

Zákonné důvody zpracování osobních údajů souvisejí s uzavřením smlouvy o zakázce či dodávce/prodeji zboží. Aby mohla být smlouva platně uzavřena, potřebujeme znát Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa). Abychom Vám mohli zaslat vaši objednávku, potřebujeme znát Váš e-mail. Z důvodu nepředvídatelných změn v organizaci provozu (např. změna dopravy, změna organizace u z důvodu změny počasí, změna vnitřních poměrů ve společnosti apod.) potřebujeme znát Váš telefon.

Jelikož některé nabídky zahrnují slevy pro klienty, je nutno zachovat data o kontatních osobách ve společnostech ( jméno, příjmení, pozice telefon apod,.).

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme dále Váš e-mail, kontaktní údaje pro zasílání nabídky našich služeb, katalogů, akčních nabídek apod. a pro zapojení do zákaznických slev a nabídek, kdy je podle kvality spolupráce dostupná sleva.

Bližší definice pojmu zpracování osobních údajů naleznete v článku 4 odstavci druhém GDPR.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce.

Identifikačními údaji, které zpracováváme, jsou u fyzické osoby především údaje typu jméno, příjmení, pozice ve společnosti, e-mail a telefon, u podnikatele-fyzické osoby to jsou navíc IČ a DIČ a oblast podnikání (působení firmy). U smluv uzavíraných na dálku je zpracovaným údajem například i IP adresa užívaného počítače.

Kontaktními údaji se rozumí kontaktní adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy.

Doba zpracovávání údajů

Údaje se zpracovávají po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům zpracování těchto údajů. Jestliže se námi držený osobní údaj již nebude hodit pro žádný z nezbytných účelů, údaj bude vymazán.

Jestliže byly osobní údaje poskytnuty s Vaším souhlasem, tak po odvolání tohoto souhlasu budou tyto osobní údaje vymazány, pokud byl souhlas udělen na dobu určitou, budou osobní údaje vymazány po uplynutí této doby, pokud nedojde k dřívějšímu odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o udělení nebo odvolání souhlasu můžeme zpracovávat po dobu přiměřenou pro jejich zpracování. Účelem je možnost prokázat, na jakém základě byly osobní údaje zpracovány. Pokud zákonný předpis stanoví pro zpracování osobních údajů dobu delší, budou Vámi sdělené osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou zákonem. Jedná se zejména o zákon o účetnictví, daňový řád, zákon o archivnictví a další.

Práva zákazníka

Jakožto správce údajů Vám sdělujeme, že mimo to, že máte právo odmítnout udělit souhlas se zpracovávánímosobních údajů (mimo zákonných osobních údajů nutných pro uzavření smlouvy), jste dále oprávněni:

1. Žádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Na Vaši žádost Vám bude vystavenopotvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li tyto údaje zpracovávány, máte dlečlánku 15 GDPR právo na přístup k nim i k dalším informacím.

2. Žádat o opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud neodpovídají skutečnosti nebo jsou neúplné.

3. Požádat o výmaz svých osobních údajů podle článku 17 GDPR. V souvislosti s tímto máte tzv. právo na zapomnění, kdy nám sdělíte, že si dále nepřejete zpracování svých osobních údajů a zároveň žádáte o vymazání veškerých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Tento souhlas opětovně potvrdíte vpřijatém e-mailu od naší Společnosti, veškeré Vaše osobní údaje budou smazány vyjma osobních údajů,které musíme držet po zákonem stanovenou dobu.

4. Požadovat omezení zpracování osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR.5. Požádat o vydání námi zpracovaných údajů ve formátu, který je běžně požívaný, strukturovanýa strojově čitelný. S takto předanými údaji máte právo dle článku 20 GDPR nakládat.

6. Máte právo vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů z důvodu, který se týká Vaší konkrétnísituace, a to dle článku 21 GDPR. Při uplatnění výše zmíněných práv Vás budeme neprodleně informovat v průběhu 30 dní. Ve výjimečnýchpřípadech a s ohledem na komplikovanost či počet žádostí je možné lhůtu prodloužit až na 60 dní.V případě pochybností o Vaši totožnosti Vás můžeme požádat o poskytnutí nezbytně nutných informací, na jejichž základě ověříme Vaši totožnost. Nebude-li přijato žádné opatření, jsme povinni Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní, informovat. Součástí této informace bude také odůvodnění, proč nedošlo k přijetí opatření. Pokud budou Vaše žádosti nedůvodné nebo zjevně nepřiměřené z důvodu jejich opakování, může správce vyměřit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebomůže odmítnout žádosti vyhovět. Toto oprávnění naše Společnost jakožto správce Vašich osobních údajů získáváz článku 12 GDPR. V případě Vašeho domnění, že Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo jinak porušujemeVaše práva, máte možnost domoci se ochrany.